ثبت نام کارگران برای کار در آرک برک

کارگران محترم بایستی مورد تایید بوده ودوره های لازم را طی نمایند.